Specialioji ugdymo pagalba

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas numato, kad ikimokyklinio ugdymo mokyklose saugios ir palankios aplinkos kūrimu rūpinasi Vaiko gerovės komisija. Ji organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo pagalbos teikimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarką nustato švietimo ir mokslo ministras.

Vaiko gerovės komisijos reglamentas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ Vaiko gerovės komisija:

Komisijos pirmininkė – Audronė Rokienė, direktorė;

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Eglė Leikuvienė, specialioji pedagogė;

Komisijos sekretorė – Regina Bičkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Narės:

Elvyra Šidlauskienė, logopedė;

Rita Vazgienė, logopedė;

Jūratė Žuravliovienė, psichologė;

Žydrė Pranevičiūtė, ortoptistė;

Rasa Kvederienė, socialinė pedagogė;

Monika Bružienė, kineziterapeutė;

Vilma Zakšauskienė, masažuotoja.

Lopšelyje-darželyje dirba:

– psichologas;

– specialusis pedagogas;

– socialinis pedagogas;

– logopedas;

– masažuotojas;

– kineziterapeutas;

– ortoptistas.

Tai žmonės, kurie gali padėti Jūsų vaikui, pastebėjus, kad reikalinga šių specialistų pagalba.

Praturtinkite savo vaiko gyvenimą šiandien