Ugdymas

Ankstyvasis ikimokyklinis ugdymas

Grupėse sukurta ugdymosi aplinka, kurioje mažylis bus saugus psichologiškai ir fiziškai. Pedagogai stengiasi pažinti ir individualiai ugdyti kiekvieną vaiką, pažinti ir gerbti jo šeimos kultūrą, tradicijas. Įsipareigojame būti puikiais tėveliais pagalbininkais, dalijantis informacija apie vaiko raidą, įtraukiant šeimos narius į bendrą, visapusišką vaiko ugdymo namuose ir lopšelyje veiklą.

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio amžiaus grupės lopšelyje-darželyje skiriamos 3–5 metų amžiaus vaikams arba mišraus amžiaus vaikams nuo 3–5 metų. Šias grupes vaikai ateina iš lopšelio arba iš namų. Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius grupėse – 20. Šiose grupėse dirba pedagogai, kurie turi didžiausią pedagoginę patirtį ir sugeba dirbti sudėtingesnėmis psichologinėmis sąlygomis, nes grupes lanko skirtingo amžiaus vaikai.

Priešmokyklinis ugdymas

Tai privalomas vienerių metų trukmės institucinis vaikų nuo 6 metų ugdymas (priešmokyklinio ugdymo grupėje), skirtas pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje, kuriuo tiesiogiai rūpinasi valstybė. Namuose ugdomiems penkiamečiams teikiama informacinė, pedagoginė, psichologinė ir kita kokybiškam ugdymui reikalinga švietimo pagalba, kurios finansavimas lygiavertis priešmokyklinuko ugdymo priešmokyklinėje grupėje sąnaudoms.

Specialioji ugdymo pagalba

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas numato, kad ikimokyklinio ugdymo mokyklose saugios ir palankios aplinkos kūrimu rūpinasi Vaiko gerovės komisija. Ji organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo pagalbos teikimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarką nustato švietimo ir mokslo ministras.