Specialistų paslaugos
  • Logopedas – teikia logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų bendrojo ugdymo grupėse, logopedo kabinete, konsultuoja tėvus (globėjus), mokytojus dėl kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo; vykdo švietimą aktualiais vaikų kalbos ugdymo, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.
  • Specialusis pedagogas– tiria ir įvertina specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų gebėjimų ir pasiekimų lygį. Pritaiko specialiųjų poreikių vaikams tinkamus ugdymo metodus, programą, turinį, priemones. Sudaro individualias pažintinės veiklos, kalbos, socialinių įgūdžių ugdymo programas.  Konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus), kaip pritaikyti bendrąsias programas specialiųjų poreikių vaikų ugdymui.
  • Meninio ugdymo pedagogas– organizuoja vaikų muzikinį ugdymą; individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių; bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, organizuoja įvairius renginius ir šventes; rengia vaikus dalyvauti įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.
  • Psichologas– dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sutrikimų turinčiais vaikais; psichologiškai konsultuoja vaikus, tėvus (globėjus), mokytojus, teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir mokytojams; esant poreikiui, psichologiškai įvertina vaiką; atlieka psichologinius tyrimus; vykdo tėvų ir mokytojų psichologinį švietimą.
  • Socialinis pedagogas – vaiko socialinis asistentas darželyje. Individualiai arba grupėse dirba su vaikais, kurie turi elgesio ir emocijų sunkumų, tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, teikia aktualią šviečiamąją informaciją tėvams bei mokytojams, bendradarbiauja su socialiniais partneriais: Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Pedagogine psichologine tarnyba, Socialinės paramos skyriumi ir kitomis institucijomis. Inicijuoja ir organizuoja socialinius projektus lopšelio-darželio bendruomenei.
  • Kineziterapeutas – atlieka koreguojančią patologinių judesių terapiją, formuoja taisyklingus judesius, atliekamos terapijos pagal ligos indikacijas, konsultuoja tėvus (globėjus) ir mokytojus kineziterapiniais klausimais.
  • Masažuotojas – pagal sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų išduotą pažymą atlieką paskirtą gydomąjį masažą, informuoja tėvus (globėjus) apie vykdomų procedūrų dažnumą, nukreipia konsultacijai pas šeimos gydytoją.

Praturtinkite savo vaiko gyvenimą šiandien