Istorija

Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“ veikia nuo 1972 m. vasario 23 d. Steigėjas – Kėdainių rajono savivaldybė. Tuo metu ši ikimokyklinė įstaiga vadinosi lopšeliu-darželiu Nr. 6, kuriai vadovavo Genovaitė Stasiulienė. Buvo sukomplektuotos aštuonios darželio ir keturios lopšelio grupės. Atidarant darželį, labai trūko pedagogų, aptarnaujančio personalo.

1973 mokslo metais darbuotojų visiškai užteko.

1985 m. lopšelis-darželis pavadintas „Pasaka“.

1986 m. įstaigoje pradėjo veikti dvi specialiosios grupės vaikams, turintiems regėjimo sutrikimų. Pradėjo dirbti tiflopedagogai, ortoptistai, logopedai bei gydytojas oftalmologas. Metai iš metų daugėjo specialiųjų grupių: veikė keturios savaitinės grupės (dvi lopšelio, dvi darželio).

1991 m. darželiui pradėjo vadovauti Gražina Bogužienė. Prasidėjo Lietuvos švietimo reforma. Skelbiamos Tautinės mokyklos idėjos, rengiama Lietuvos vieningos švietimo sistemos koncepcija. 1994–1995 m. m. prasidėjo pedagogų atestacijos. Darželyje atgaivinamos ir puoselėjamos tautinės tradicijos. 1996 m. buvo įkurtas vaikų etnografinis ansamblis „Pasakorius“, veikė „Močiutės seklyčia“.

Keitėsi darželio tikslai ir uždaviniai, pradėta įgyvendinti Sveikos gyvensenos ugdymo programa. Pagrindinis tikslas – specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų priežiūra, jų ugdymas, sveikatos saugojimas ir stiprinimas.

1998 m. lopšelis-darželis „Pasaka“ tapo finansiškai savarankiškas, išlaikomas Kėdainių rajono savivaldybės bei remiamas tėvų. Sumažinamas savaitinių grupių skaičius iki dviejų grupių. 2000 m. savaitinės grupės visiškai panaikintos.

2001 m. rugsėjo mėn., laimėjus konkursą vadovo vietai užimti, įstaigai pradėjo vadovauti direktorė Audronė Rokienė, prieš tai šioje įstaigoje 20 m. dirbusi auklėtoja, kuri tęsia pradėtą ankstesnių vadovų darbą.

Iškeliama nauja įstaigos vizija: sveikas ir saugus vaikas, brandi, savarankiška, kūrybiška ir gebanti sugyventi su kitais asmenybė. Pedagogai pradėjo dirbti komandomis, pradėti vykdyti įvairūs vaikų sveikatos stiprinimo, etnokultūros, ekologiniai projektai. Buvo ieškoma rėmėjų lėšų: įrengtas dirbtinės dangos aikštynas, įstaigos teritoriją papuošė tautodailininko J. Urbonavičiaus sukurtos medžio skulptūros, įsigyta nauja medicininė tiflotechika, atnaujintos gydomosios mankštos ir darželio salės.

Lopšelio-darželio darbas organizuojamas, remiantis naujais Švietimo ir mokslo ministerijos parengtais reikalavimais, mokyklos nuostatais.

2003 m. rugsėjo 1 d. keitėsi grupių komplektavimo tvarka: veikė dvi specialiosios grupės vaikams, turintiems kompleksinių sutrikimų, dvi lopšelio grupės, trys darželio grupės, į kurias integruoti vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos, judesio ir padėties, regėjimo sutrikimų, taip pat veikė dvi priešmokyklinio ugdymo grupės.

2004 m. lopšelis-darželis įtrauktas į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.

2005 m. rugsėjo 1 d. pradėjo veikti savaitinė grupė Kėdainių rajono vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 2010 m. sausio mėn. ši grupė panaikinta.

Nuo 2006 m. į specialiąją grupę priimami vaikai, turintys klausos sutrikimų. Įsteigta pusė surdopedagogo etato. 2009 m. pradėjo dirbti psichologas ir socialinis pedagogas. Nuo 2012 m. rugsėjo mėn. darželyje dirba specialusis pedagogas.

2007 m. lopšelis-darželis „Pasaka“ pagal tėvų ir vietos bendruomenės poreikius sudarė įstaigos ugdymo programą „Visa, kas geriausia, vaikui!“, kuri remiasi humaniškumo, atvirumo, tautiškumo ugdymo, individualizavimo ir tęstinumo principais. Ugdomos socialinė, sveikatos, pažinimo, komunikavimo, meninė vaikų kompetencijos, ugdymo procese taikomos IKT, siekiama ugdymo kokybės. Į šią programą integruota sveikatos stiprinimo programa „Sveika gyvensena nuo mažens“.

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. lopšelis-darželis „Pasaka“ pradėjo dirbti renovuotose patalpose. Darželyje veikia viena specialioji grupė, vaikams, turintiems labai didelių, didelių, vidutinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Panaikintas tiflopedagogo etatas, kadangi lopšelio-darželio „Pasaka“ nelanko aklieji ir silpnaregiai vaikai. Regėjimo korekciją teikia ortoptistas, gydytojas oftalmologas bei auklėtojai grupėse, kuriose yra integruoti vaikai, turintys regėjimo sutrikimų. Įsteigtas specialiojo pedagogo etatas.

Vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu atnaujinama ikimokyklinio ugdymo programa „Visa, kas geriausia, vaikui“.

Nuo 2012 m. pedagogai ir ugdytiniai dalyvauja tarptautiniuose „eTwinning“ projektuose.

2012 m. ir 2016 m. Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“ 3–11 m. amžiaus vaikų grupėje pripažintas „Geriausia Lietuvos „eTwinning“ mokykla“.

Nuo 2014 m. Kėdainių lopšelyje-darželyje „Pasaka“ taikomas įtraukusis ugdymas: specialiųjų poreikių vaikai ugdomi bendro pobūdžio grupėse. Šiems vaikams teikiama specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo, logopedų, kineziterapeuto, masažuotojo pagalba.

Nuo 2021 m. rugpjūčio 8 d. lopšeliui-darželiui vadovauja direktorė Regina Bičkienė, prieš tai šioje įstaigoje dirbusi 7 metus direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Lopšelyje-darželyje „Pasaka“ sėkmingai įgyvendinama sveikatos stiprinimo programa „Sveika gyvensena nuo mažens“, skatinanti vaikų sportinį aktyvumą bei kryptingą vaikų sveikatos ugdymą. 2022 m. Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“  pripažintas „Aktyvia mokykla“ .

Kėdainių lopšeliui-darželiui „Pasaka“ suteikti „eTwinning“ mokykla 2019–2020“ ir „eTwinning“ mokykla 2021–2022“ ženkleliai.

Praturtinkite savo vaiko gyvenimą šiandien